Obchodní podmínky

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") prodávajícího Jana Borošová, IČ 75497573, DIČ CZ7555202578, Luční 25, 267 28 Halouny, pošta Svinaře (dále jen „prodávající") upravují vzájemní práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího, který je provozován na internetové adrese www.SPINKYLINKY.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a je-li smluvní stranou spotřebitel, pak se vztahy řídí i zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.), vše ve znění novel.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí každé jednotlivé kupní smlouvy, která je uzavřena prodávajícím prostřednictvím uvedeného internetového obchodu. Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Přijetí zboží kupujícím od prodávajícího, jakož i závazná objednávka potvrzená prodávajícím, platí jako uznání a uzavření kupní smlouvy dle těchto smluvních obchodních podmínek a kupující souhlasí s obchodními podmínkami ve znění k okamžiku odeslání závazné objednávky a je jimi vázán okamžikem uzavření kupní smlouvy. Obchodní podmínky i kupní smlouva jsou uzavírány v českém jazyce. Kupní smlouva včetně těchto obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není veřejně přístupná. Kupujícímu je kupní smlouva přístupná na vyžádání. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (poplatky za telekomunikační služby) si hradí kupující sám (dle sazebníku operátora). Adresa prodávajícího pro doručování pošty: Jana Borošová,Luční 25, 267 28 Halouny, pošta Svinaře. Adresa centrálního skladu pro manipulaci se zbožím: Jince.

2. Předmět smlouvy, objednání zboží, uzavření smlouvy.

Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené v kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny a ostatní údaje obsažené na www stránkách tohoto internetového obchodu, katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Prodávající se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží a vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR. Prodávající se zavazuje informovat řádně kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků, o způsobu použití a údržby výrobku. Je-li to nezbytné s ohledem na povahu výrobku, zajišťuje prodávající potřebné informace ve srozumitelném písemném návodu přiloženém k výrobku.

2.1 Způsoby objednání

Objednávat je možno následujícími způsoby: přímo online v internetovém obchodě SPINKYLINKY (dále jen eshop); telefonicky v pracovních dnech od 9:30 do 16:00 na telefonním čísle +420602809572, e-mailem na jana@spinkylinky.cz.

Do objednávky je nutné uvést jméno, dodací adresu, e-mail, název výrobku, počet kusů a případný požadavek na montáž. Objednávky prodávající přijímá pouze při uvedení plné doručovací adresy kupujícího. Za doručovací adresu se nepovažuje P.O.Box. Před odesláním objednávky prodávajícímu prostřednictvím eshopu má kupující možnost zkontrolovat a pozměnit své údaje uvedené v objednávce. Údaje uvedené v objednávce a odeslané prodávajícímu jsou prodávajícím považovány za správné a zkontrolované. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Po odeslání objednávky bude na emailovou adresu kupujícího zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky obsahující soupis objednaného zboží. V případě objednávky uskutečněné prostřednictvím telefonu, nebo e-mailem bude na e-mailovou adresu kupujícího zaslána nejprve kontrolní objednávka, u které má kupující následně možnost zkontrolovat a pozměnit své údaje v kontrolní objednávce uvedené. Potvrzení kontrolní objednávky je návrhem kupní smlouvy. Údaje uvedené v potvrzené kontrolní objednávce jsou prodávajícím považovány za správné a zkontrolované. Po potvrzení kontrolní objednávky bude na emailovou adresu kupujícího zasláno automatické potvrzení o přijetí objednávky obsahující soupis objednaného zboží.

K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje další formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy dalším potvrzením objednávky. Prodávající je v takovém případě oprávněn požádat kupujícího o dodatečné potvrzení jeho objednávky, a to formou telefonickou, prostřednictvím SMS nebo emailem. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Dodatečným opakovaným potvrzením objednávky kupujícím po výzvě prodávajícího je v takovém případě kupní smlouva uzavřena Je-li mezi účastníky uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvu blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

2.2 Komunikace s kupujícím po odeslání objednávky 

- automatický email s rekapitulací objednávky;

- u prodávajícím vyhrazených objednávek výzva prodávajícího (telefonem, SMS, mailem) k opakovanému potvrzení objednávky;

- email - předfaktura s výzvou k úhradě celkové částky za objednané zboží, či dohodnuté zálohy v minimální výši 50% hodnoty objednávky;

- email o změně stavu objednávky po úhradě zálohy;

- v případě nedostupnosti objednaného zboží email s nabídkou náhradního zboží, případně informace o stornu objednávky ze strany dodavatele;

- email s daňovým dokladem na přijatou 50% zálohu;

- email s potvrzením předpokládaného termínu dodání a s konečnou fakturou na celkovou cenu objednávky a s odečtenou přijatou zálohou. Tato konečná faktura je splatná před dodáním zboží převodem na účet Spinkylinky, nebo v hotovosti v den dodání přímo dopravci nebo prodávajícímu (dle dohody). U méně objemných zásilek ve formě balíků možno platit dopravci kartou (tuto možnost nutno pro konkrétní zásilku ověřit u prodávajícího);

 

2.3 Odstoupení od smlouvy 

Storno objednávky 2.3.1., Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího

Každá přijatá objednávka v našem obchodě je závazná. Zákazník má možnost stornovat objednávku těmito způsoby:

- registrovaný zákazník přes svůj klientský účet, dokud objednávka není přijata administrátorem obchodu;

- neregistrovaný zákazník e-mailem na info@spinkylinky.cz nebo telefonicky na číslo +420602809572 neprodleně po zjištění nesrovnalostí v objednávce - v obou případech vždy nejpozději do okamžiku úhrady zálohy ve výši 50% z ceny objednávky.

Prodávající není povinen akceptovat změnu, nebo storno objednávky po okamžiku úhrady 50% zálohy ceny objednávky, tj.v okamžiku kdy již zaslal objednávku výrobci, jelikož je zboží vyráběno a dodáváno na zakázku.

Prodávající potvrdí kupujícímu stornování objednávky elektronickou poštou na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající výslovně upozorňuje kupujícího, že ohledně většiny zboží nabízeného v eshopu se uplatní ustanovení § 1837 písm d) občanského zákoníku, kdy spotřebitel není dále oprávněn odstoupit od smlouvy, neboť se jedná o zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu. Nejedná-li se o případ, kdy dle ustanovení § 1837 nelze odstoupit od smlouvy, pak má dle ustanovení § 1829 spotřebitel v případě, kdy uzavřel smlouvu distančním způsobem, právo od této smlouvy odstoupit, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve lhůtě 14 ti dnů, přičemž tato lhůta běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží; pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží; pokud je předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží, pak tato lhůta běží ode dne převzetí první dodávky zboží. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno dodržet následující postup:

Kupující odešle dopis (nejlépe e-mailem) s textem: Chci odstoupit od smlouvy číslo XY, ze dne DD.MM.RRRR a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet (uveďte prosím číslo účtu). Dále uveďte datum a podpis. Alternativně lze uvést text obdobného charakteru, ze kterého vyplývá projev vůle odstoupit od smlouvy v zákonné 14denní lhůtě.

Zboží, které budete odesílat v souvislosti s odstoupením od smlouvy do 14 dnů od jeho převzetí zpět na adresu centrálního skladu eshopu, musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s dokladem o koupi.

Spotřebitel je povinen zaslat nebo předat prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 ti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel. Odstoupí–li spotřebitel od smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Odstoupí – li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 ti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1827 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím apod. Pokud bude chtít kupující odstoupit od smlouvy a stornovat svoji objednávku později, než je možné dle tohoto článku, může k tomu dojít pouze na základě dohody s prodávajícím. V takovém případě musí nejprve dojít mezi stranami k dohodě o vyrovnání případných finančních nákladů prodávajícího, vzniklých před odstoupením od smlouvy, resp. stornem objednávky.

2.3.2. Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, tj. zrušit objednávku v případě, že ze strany kupujícího není řádně a včas, tj. do deseti kalendářních dní od objednání zboží uhrazena záloha ve výši 50% ceny objednávky.

Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, tj. zrušit objednávku nebo její část v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy také v případě, že si kupující spotřebitel objednané zboží nepřevezme. Nepřevezme-li kupující předmět plnění z důvodů ležících na jeho straně (např. zruší objednávku v případě, kdy je zboží již odeslané, není i přes dohodnutý termín přítomna kupujícím určená osoba nebo není schopen uhradit kupní cenu atd.), bude kupující povinen uhradit smluvní pokutu. Výše smluvní pokuty činí 10% z celkové ceny objednávky. V této smluvní pokutě jsou zahrnuty náklady účelně vynaložené v souvislosti se zrušenou kupní smlouvou – především náklady na zmařenou přepravu ke kupujícímu a zpět na centrální sklad. Smluvní pokuta je splatná do 14ti dnů od data, kdy mělo být zboží převzato a k jeho převzetí nedošlo.

Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vyplývající z uzavřené kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Pokud taková osoba zadá objednávku je prodávající oprávněn takovou objednávku stornovat.

2.3.3. Finanční vyrovnání

V případě odstoupení od smlouvy a storna objednávky, když kupující již nějakým způsobem poukázal část, nebo celou cenu zboží na účet prodávajícího (např. převodem z účtu), je prodávající povinen tuto částku vrátit bez zbytečného prodlení, kromě případů, kdy k odstoupení došlo z důvodu na straně kupujícího a prodávající je oprávněn k úhradě nákladů souvisejících se zmařenou doprovou zboží, a/nebo s nutnou dopravou zboží zpět do centrálního skladu. V takovém případě bude uhrazená cena vrácena po snížení o náklady, na jejichž úhradu má prodávající nárok.

3. Ceny, dodání zboží, doprava a montáž

3.1 Ceny

Ceny uvedené v tomto eshopu se rozumějí bez nákladů na dopravu a montáž. Prodejce není plátcem DPH. Nabídkové ceny uvedené na stránkách internetového obchodu www.SPINKYLINKY.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen uvedených v internetovém obchodě v nepravidelných časových intervalech. Změna ceny v tomto internetovém obchodě však již nemá vliv na cenu uvedenou v objednávce kupujícího a potvrzenou prodávajícím. Cena uvedená v potvrzené objednávce je pro obě strany závazná. V případě větších objednávek prodávající kupujícímu může učinit výhodnou individuální cenovou nabídku. V internetovém obchodě nejsou kupujícímu účtovány žádné manipulační poplatky ani balné, k ceně výrobku však bude připočítána cena za dodání zásilky (přepravu) podle zvoleného druhu dopravy, cena za platbu podle zvoleného způsobu platby,a případně cena montáže, bude-li montáž zboží objednána. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou. Na dárky, které jsou prodávajícím poskytovány zcela zdarma v rámci akcí nemůže kupující uplatňovat žádný právní nárok.

3.2 Dodací lhůta

Obvyklá doba dodání nábytku zn. Mathy by Bols je 4 – 5 týdnů od objednání a zaplacení zálohy ve výši 50% kupní ceny, popřípadě po zaplacení celé objednávky tohoto zboží. Jedná se o zakázkovou výrobu. Látky, tapety a dekorace zn. Harlequin jsou dodávány 2 – 4 týdny od objednání zboží a zaplacení zálohy ve výši 50% ceny.

V případě delší dodací lhůty nebo nedostupnosti zboží, která bude kupujícímu oznámena po odeslání objednávky, má zákazník právo stornovat objednávku bez jakýchkoli sankcí. Zpoždění dodání neopravňuje kupujícího k nárokům na náhradu škody. Informace o očekávané době dodání se rozumějí jako informativní a nezávazné. Zpozdí-li se ale dodání o více než dva měsíce oproti uvedené očekávané době dodání, mohou obě smluvní strany odstoupit od smlouvy, a to bez nároku na náhradu škody či jiných nároků. Částečné dodání objednaného zboží je přípustné za předpokladu, že nebyl písemně dohodnutý opak. Každé částečné dodání se považuje za samostatný obchodní případ, který může prodávající vyúčtovat zvlášť. Zboží nabízené v internetovém obchodě Spinkylinky nemá charakter zboží, které by mohlo být drženo skladem. Jedná se výhradně o zboží na zakázku a proto nelze dobu dodání předem přesně určit. Jedná-li se o rozsáhlejší, nebo náročnější objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky, včetně předpokládaného termínu dodání. Prodávající vždy oznámí kupujícímu předpokládaný termín dodání zboží, který může být u rozsáhlejší objednávky delší, než je shora uvedeno. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část u zboží, které se již nevyrábí nebo nedodává. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě zrušení části objednávky ze strany prodávajícího z uvedeného důvodu je kupující oprávněn zrušit i zbývající část objednávky a od smlouvy zcela odstoupit. Dále si kupující vyhrazuje právo na dodání nekompletní objednávky, tj. dodání zboží po částech. Zvýšené náklady na dopravu v těchto případech hradí prodávající. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 60 kalendářních dní po uplynutí předpokládané doby dodání doručit zboží kupujícímu a ze strany kupujícího dojde k odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu, je prodávající povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené kupujícím k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

3.3. Dopravní podmínky, poštovné 

Zboží je dopravováno na náklady kupujícího, není-li uvedeno jinak. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce. Prodávající upozorňuje kupujícího, že dopravce může bezvýhradné převzetí mechanicky poškozené zásilky považovat za potvrzení bezeškodného dodání. V takovýchto případech prodávávající doporučuje kupujícímu otevřít zásilku za přítomnosti dopravce a ujistit se, že nedošlo k poškození zboží. V případě poškození zboží může kupující odmítnout převzetí zásilky. Prodávající se zavazuje zboží před odesláním zabalit takovým způsobem, aby bylo při běžném zacházení se zásilkou dostatečně ochráněno před poškozením.

Za materiál a práci vynaloženou na balení zboží nebude kupujícímu účtován žádný poplatek za balné. Daňový doklad, montážní návod apod. přikládáme ke zboží, popřípadě odesíláme do týdne od přijetí platby za zboží emailem na adresu kupujícího. Na požádání vystavíme daňový doklad i ve dřívějším termínu. V den odeslání zboží je na zadanou emailovou adresu a zadané mobilní číslo odeslána informace o odeslání zboží spolu s informací o případné dobírkové částce. Způsob doručení zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen zboží v tomto místě při dodání převzít. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího smluvní pokutu dle čl. 2.3.2. výše. Zboží je doručováno prostřednictvím externí přepravní společnosti. Dopravné se liší podle ceny objednaného zboží. Za provedenou přepravu se rozumí přeprava v okamžiku složení zásilky na chodníku před vchodem domu na místě určení.

Zboží je většinou dodáváno v demontu s podrobným návodem ke složení. Je důkladně zabaleno (krabice apod.) a pojištěné proti poškození. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a současně o této skutečnosti učinit zápis o poškození do přepravního listu či sepsat s přepravcem reklamační protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel. Při převzetí zásilky si kupující zkontroluje rovněž počet balení a tento počet balení zapíše do dodacího listu, který podepisuje přepravci. Bude pak možné reklamovat eventuální nedodání nějakého dílu. V případě že zásilka obsahuje sklo, je nezbytné toto rozbalit a zkontrolovat.

V případě zjištění výrobní vady po rozbalení zásilky, jejíž obal byl neporušen, kupující neprodleně kontaktuje reklamačního pracovníka internetového obchodu. Takováto reklamace bude přijata a vyřízena v zákonné lhůtě (+ čas na dopravu náhradního zboží). V případě nepřevzetí a nezaplacení objednaného zboží kupujícím je dodavatel oprávněn požadovat úhradu dopravného za cestu zboží ke kupujícímu i zpět do centrálního skladu prodávajícího a případně náklady opakované dopravy (pokud nedojde k odstoupení od smlouvy).

3.4. Přehled možných způsobů doručení zásilek a jejich ceny pro dopravu v rámci ČR 

U menších zásilek se zbožím nevyžadujícím montáž : PPL balíková služba-doručení 1-2 pracovní dny U větších zásilek a u zboží vyžadujícího montáž, může být zboží dodáváno smluvním dopravcem prodávajícího.

3.5. Montáž

Pokud kupující zvolí v rámci objednávky dodávku zboží i s montáží bude prodávající kontaktovat kupujícího k individuální dohodě o termínu provedení montáže. Cena montáže bude připočtena k ceně objednaných výrobků a odvíjí se od typu objednaného zboží a jeho náročnosti na montáž (montáž bude obsahovat i přenesení a nastěhování zboží na místo – se stěhováním do patra v případě vysokých budov atd.)

Kupující je povinen zajistit přívod elektrické energie v místě montáže. Spotřebu elektrické energie nutnou pro montáž hradí kupující. Kupující je povinen předem informovat pracovníky provádějící montáž o specifických požadavcích na montáž, tj. zejména o materiálech, na které má být montáž provedena (materiál stěn, podlah a pod.), případné existence vedení elektro, vody, plynu, podlahového topení atd. ve stěnách a podlahách místností, kde má být montáž prováděna, problémech s nosností stěn, stropů, podlah, existence zateplení a jeho šířka a výskytu jiných atypických podmínek (např. zvýšená vlhkost, vystavení povětrnostním vlivům a pod.) na místě montáže.

Pracovník zajišťující montáž provede písemný záznam o poskytnutých informacích a upozorněních. Kupující je povinen svým podpisem takový záznam potvrdit. Dojde-li k jakýmkoliv škodám a poruchám v důsledku toho, že pracovníci provádějící montáž nebyli včas a řádně informováni o specifikách prostoru, kde je montáž prováděna, nenese prodávající za takové škody jakoukoliv odpovědnost a případné škody na dodaných výrobcích vzniklé v souvislosti s tím nemohou být uplatněny jako vada výrobku zakládající odpovědnost za vady. Kupující je povinen učinit dostupná a běžná opatření, aby nedošlo k poškození ostatního vybavení a zařízení bytu, resp. prostor, ve kterých bude montáž probíhat. (odstranění křehkých předmětů a předmětů, které mohou být poškozeny prachem vznikajícím při montáži, zakrytí povrchů náchylných na odření a poškrábání, zajištění dostatečného manipulačního prostoru pro přenesení jednotlivých dílů výrobků a jejich bezpečnou montáž bez poškození stěn a podlah a pod.

4. Platební podmínky

Veškeré ceny objednaného zboží budou hrazeny vždy takto (i) Záloha ve výši 50% ceny objednávky – pokud nebude záloha ve výši 50% celkové ceny objednávky na níže uvedený účet prodávajícího připsána do 10 dnů od zadání objednávky vyhrazuje si prodávající právo objednávku zrušit, resp odstoupit od uzavřené smlouvy. (ii)

Zbývající část ceny zboží bude uhrazena kupujícím bezhotovostně před dodáním zboží (po jeho vyrobení a poté, co bude připraveno k expedici kupujícímu, případně po individuální dohodě s kupujícím po prohlídce a kontrole zboží před jeho expedicí), nebo hotově při převzetí zboží od dopravce zaměstnanci dopravce. Bezhotovostní platby je třeba provádět bankovním převodem nebo přes PayPal. Číslo účtu pro platby v Kč: Raiffeisen Bank, č.ú. 777 555 1002/5500, IBAN CZ8455000000007775551002. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti při převzetí zboží. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

5. Práva a povinnosti z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925; § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Na veškeré zboží je poskytována záruka 24 měsíců (pokud není uvedeno jinak). Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. Jako záruční list slouží faktura.

5.1. Jakost při převzetí

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné;

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá;

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti. Nen–li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

5.2. Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době. V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde – li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

- odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;

- bezplatné odstranění vady opravou;

- přiměřenou slevu z kupní ceny nebo vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady a nebo přiměřenou slevu z kupní ceny. Vyskytla–li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou vadu nebo čtvrtá pro odlišné vady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Výše zmíněná odpovědnost za vady se neuplatní na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým používáním, , škody způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití, živelnými pohromami, jinými vnějšími vlivy a u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží a u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,.

Prodávající rovněž neodpovídá za vady vzniklé v důsledku nedodržení návodu k použití. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje záruka. Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy jsou u rukodělně a řemeslně zhotovovaných produktů prodávaných na internetovém obchodě Spinkylinky.cz přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu. Všechny zveřejňované údaje o výrobcích jako jsou rozměry, hmotnosti, design apod., plní pouze orientační či informativní roli a mohou se z důvodu ruční výroby u konkrétních dodaných výrobků mírně odlišovat. Prodávající výslovně upozorňuje, že výrobky jsou zhotovovány z přírodních materialů (zejména dřevo – masiv), každý kus je proto originál a může se mírně odlišovat (jiná barevná struktura, kresba dřeva a pod.). Takové odlišnosti nejsou vadou a nelze je reklamovat.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží za nové v záruční době začíná běžet záruční doba nová.

5.3. Vyřízení reklamace - Reklamační řád

Kupující je povinen bez zbytečného odkladu po dodání zboží jej prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Pokud zjistí mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně a včas dodáno. Zjištěné vady, které nebyly patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen reklamovat neprodleně, nejpozději do 3 pracovních dnů po dodání. Reklamaci je možné uplatňovat písemně na info@spinkylinky.cz. O přijetí reklamace bude spotřebitel informován e-mailem.

Reklamace musí obsahovat:

- číslo objednávky nebo číslo faktury a den dodání zboží;

- název reklamovaného zboží;

- označení reklamovaného dílu dle montážního návodu a jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny, nebo reklamované množství;

- návrh na vyřízení reklamace - změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal–li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. Nezvolí–li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy;

- adresu pro zaslání vyřízené reklamace a kontakt (telefon, e-mail) Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 3 pracovních dní. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu zpět do centrálního skladu, nebo do místa určeného prodávajícím k opravě. Kupující čisté a kompletní zboží určené k přepravě zabalí, popř. zajistí jeho zabalení do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození. Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (fotodokumentace, označení reklamovaných dílů dle montážního návodu apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím. Reklamované zboží zaslané na dobírku zpět prodávajícímu nebude přijato a reklamace se nepovažuje za řádně provedenou Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy spotřebitel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký je způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy. Pokud byla reklamace oprávněná, má kupující nárok na úhradu nutně a účelně vynaložených nákladů. V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně, pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv. Kupující zašle prodávajícímu elektronickou poštou žádost o uhrazení poštovného spolu s kopií dokladu o podání zásilky s uvedenou cenou za její podání a prodávající na základě této žádosti uhradí kupujícímu poštovné. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání a neodborné montáže produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

6. Ochrana osobních údajů Prodávající jedná v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a informací.Kupujícím poskytnuté informace budou použity k vyřízení objednávky. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Prodávající si vyhrazuje právo využít získané osobní údaje pro další nabídku zboží a služeb kupujícímu. Kupující má právo písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí svých osobních údajů. V takovém případě prodávající tyto údaje odstraní ze své databáze v nezbytně nutném rozsahu.

7. Odpovědnost za správnost údajů

Informace na webových stránkách jsou z části přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Prodejce tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost jejich obsahu. Vyhrazujeme si možnost tiskové chyby a nepřesností v popisu výrobku a jeho zobrazení na stránkách www.spinkylinky.cz. Tímto se prodávající nijak nezbavuje povinnosti pravdivě informovat spotřebitele o vlastnostech prodávaných výrobků.

8. Ostatní ujednání

Mírné odchylky týkající se kvality, velikosti, designu a barvy jsou u rukodělně a řemeslně zhotovovaných produktů přípustné a nepovažují se za reklamovatelnou vadu. Všechny zveřejňované údaje o výrobcích jako jsou rozměry, hmotnosti, design apod., plní pouze orientační či informativní roli a mohou se z důvodu ruční výroby mírně odlišovat. Veškerý obsah internetových stránek a dalších propagačních či informačních materiálů prodávajícího podléhá autorskoprávní ochraně v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. v platném znění. Kopírování takto chráněných fotografií a doprovodných textů za účelem jejich dalšího sdělování veřejnosti je bez souhlasu autora zakázáno.

9. Závěrečná ustanovení

Platné obchodní podmínky jsou k dispozici při osobním odběru a na internetových stránkách a každý kupující je při koupi zboží na tyto podmínky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Prodávající je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy s v souvislosti se změnou na trhu zboží, které prodávající nabízí. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Při trvalém smluvním vztahu (je-li písemně uzavřena rámcová kupní smlouva) má kupující právo odstoupit od smlouvy, dojde-li po podpisu smlouvy k podstatné změně podmínek. Odešle-li objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení prodávajícímu, nevztahuje se však na zásilku již předanou dopravci.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

Datum poslední aktualizace Obchodních podmínek: 23. července 2014

Pro více informací o nákupu na splátky, prosím, klikněte zde.

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info